Onze organisatie

Ontstaan

In 2013 werd door de Vereniging Humanitas, in nauwe samenwerking met de Gemeente Kerkrade, een Ruilwinkel geopend in de Patronaatstraat. In 2016 werd de Stichting Het Spelend Kind opgericht. Beide organisaties hadden tot doel armoede te bestrijden middels het ruilen van goederen en diensten/ het ter beschikking stellen van speelgoed voor kinderen die in armoede opgroeien.

Halverwege 2020 zijn beide initiatieven verhuisd naar het Flexiforum. Met ingang van 1 januari 2021 werd de Ruilwinkel losgekoppeld van Humanitas en gingen zij met Het Spelend Kind op in één nieuwe stichting “Ruilwinkel Kerkrade”.

De Ruilwinkel richt zich primair op inwoners van gemeente Kerkrade, die op een of andere manier te maken hebben met sociaal-maatschappelijke achterstand. Op het centrale plein, waar de Ruilwinkel aan grenst, is een ontmoetingstafel waar mensen een kopje koffie of thee kunnen drinken en zodoende op een natuurlijke manier met elkaar in contact komen en hulpvragen kunnen stellen. De deelnemers van de Ruilwinkel hebben hierin een actieve rol.

Vrijwilligers

Binnen Ruilwinkel Kerkrade werken ruim 45 vrijwilligers. Allemaal mensen met een verschillende achtergrond, verschillende opleidingsniveaus en met een diversiteit aan werkervaring. Een gedeelte van hen wil graag iets betekenen voor een ander. Zij hebben jaren een betaalde baan gehad, zijn inmiddels met pensioen en willen actief blijven deelnemen aan de maatschappij.

Een andere groep ontvangt een uitkering vanuit de Participatiewet, vanuit gemeente Kerkrade (of andere organisaties bijvoorbeeld: UWV, Mondriaan) zijn zij op weg (terug) naar de reguliere arbeidsmarkt. Binnen Ruilwinkel Kerkrade krijgen zij de kans om hun werknemersvaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Er zijn ook vrijwilligers die door omstandigheden niet meer kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt en binnen Ruilwinkel Kerkrade een zinvolle dagbesteding en structuur krijgen.

Wie is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en klanten?

Twee coördinatoren zijn het aanspreekpunt binnen Ruilwinkel Kerkrade, voor zowel de vrijwilligers als de klanten. De twee coördinatoren zijn beroepskrachten die in dienst zijn van gemeente Kerkrade. Zij zijn verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten van de Ruilwinkel.

Is het ruilen van goederen het enige dat de Ruilwinkel doet?

Nee, de Ruilwinkel staat bekend om het ruilen van spullen. Maar ook voor een plek waar klanten en vrijwilligers elkaar ontmoeten en daardoor eenzaamheid tegen te gaan. Verder organiseren wij regelmatig activiteiten voor zowel volwassen als voor kinderen om saamhorigheid te creëren. Ook worden er voor de vrijwilligers van de Ruilwinkel taallessen gegeven onder leiding van taalcoaches van het Taalhuis.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Ruilwinkel Kerkrade bestaat uit 3 personen. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen van de stichting. Er zijn 2 beroepskrachten binnen de stichting Ruilwinkel Kerkrade. Zij vervullen de functie van coördinator en zijn in dienst van de gemeente Kerkrade. In de praktijk vindt de aansturing van de coördinator plaats door het bestuur. De stichting Ruilwinkel Kerkrade werkt verder met ruim 45 actieve vrijwilligers.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.

  • Voorzitter: May Hol
  • Secretaris: Jan Boumans
  • Penningmeester: Karen Gielen

Raad van advies

Naast het bestuur fungeert een Raad van Advies. Dit is een bestuursorgaan met 3 tot 5 leden, dat een voornamelijk adviserende rol heeft bij de besluitvorming door het bestuur. De Raad van Advies functioneert als een soort klankbord voor het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Partners

ANBI

Stichting Ruilwinkel Kerkrade staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Jaarverslag en werkplan

Back to top